Statut

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwa Chirurgów Polskich zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegające rejestracji przez właściwą władzę terenową oraz sekcje.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem Towarzystwo Chirurgów Polskich, Zarząd Główny w Warszawie, Zarząd Oddziału w.............................Zarząd Sekcji w...................................................

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, funduszach uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich, prowadzonej działalności wydawniczej oraz na opłatach wnoszonych przez członków wspierających.

§ 7

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.


ROZDZIAŁ II

CELE TOWARZYSTWA

§8

Celem Towarzystwa jest:


 1. szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,

 2. zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,

 3. współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,

 4. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,

 5. reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,

 6. wydawanie miesięcznika pt.: ?Polski Przegląd Chirurgiczny" oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,

 7. współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych.

 8. opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,

 2. współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii

 3. wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,

 4. organizowanie zebrań naukowych,

 5. organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,

 6. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

 7. współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno - bytowych swoich członków,

 8. czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,

 9. podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju,

 10. współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. honorowych

 3. kandydatów

 4. wspierających

 5. zagranicznych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada dyplom ukończenia studiów lekarskich oraz specjalizację w zakresie chirurgii.

 2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,

 2. udziału w zjazdach, odczytach, konferencjach naukowych, kursach i konkursach na zasadach określonych przez organizatorów,

 3. działania w sekcjach naukowych oraz komisjach konkursowych,

 4. korzystania ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych oraz ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium, wyjazd za granicę itp.

 5. Członkowie zwyczajni - emeryci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych.

§13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

 3. przestrzegania norm życia społecznego i etyki zawodowej,

 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,

 2. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku,

 3. wykluczenia, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu,

 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 15

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje

członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, lub w dziedzinie chirurgii, spośród kandydatów rekomendowanych przez terenowe oddziały Towarzystwa, Sekcje lub Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem Komisji Opiniodawczej ds. Członków Honorowych i Członków Korespondentów TChP.

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 3. Nazwiska osób, którym Zarząd Główny w okresie kadencji nadał godność członka honorowego, podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia Członków wraz z uzasadnieniem Prezesa ustępującego Zarządu w swoim sprawozdaniu.

 4. Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego chyba, że co innego wynika z postanowień Statutu, a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek oraz opłaty zjazdowej.

 5. Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

 6. Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny na wniosek Prezesa. O pozbawieniu członkostwa honorowego wraz z uzasadnieniem informuje Walne Zgromadzenie Członków Prezes ustępującego Zarządu w swoim sprawozdaniu.

§ 17

 1. Członkiem-kandydatem może zostać osoba specjalizująca się w chirurgii po upływie 2 lat od rozpoczęcia specjalizacji i uzyskaniu rekomendacji od kierownika specjalizacji. Członek-kandydat opłaca składkę członkowską w wysokości połowy składki członka zwyczajnego.

 2. Członek kandydat ma czynne prawo wyborcze i ograniczone bierne prawo wyborcze, co oznacza, że może być wybierany do komisji lub zespołów związanych z procesem szkolenia do specjalizacji.

 3. Wybrany przez członków-kandydatów danego oddziału terenowego TChP przedstawiciel jest zaproszony z głosem doradczym do udziału w pracach Zarządu Oddziału. Wybory przedstawiciela odbywają się na zasadach podanych w par. 40 statutu. W posiedzeniu wyborczym uczestniczy Przewodniczący Oddziału lub upoważniony członek Zarządu Oddziału. Protokół z wyborów prowadzący zebranie wyborcze przekazuje Przewodniczącemu Oddziału w ciągu 14 dni od daty zebrania.

4. Członkowie-kandydaci mogą utworzyć Sekcję Towarzystwa na zasadach podanych w rozdziale VI statutu.

§18

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną składkę członkowską w wysokości zadeklarowanej przez członka wspierającego.

 2. Wpływy z tytułu składek wnoszonych przez członków wspierających są przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej Towarzystwa, w tym na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem organu Towarzystwa, którym jest Polski Przegląd Chirurgiczny.

 3. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia przeznaczone na rozwój określonej dziedziny chirurgii.

 4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na zasadach przewidzianych przez komitet organizacyjny posiedzenia, konferencji i zjazdu. Członkowie wspierający nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących wyboru władz Towarzystwa i nie mogą być wybierani do władz Towarzystwa.

 5. Członkowie wspierający mogą uzyskać zgodę na zamieszczenie w organie Towarzystwa informacji o produkowanym przez firmy, które reprezentują sprzęcie, lekach itp. Pod warunkiem, że leki te są zarejestrowane w Polsce. Zgody na zamieszczenie tego typu informacji udzielają z upoważnienia Zarządu Głównego TChP - sekretarz generalny i skarbnik Towarzystwa w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym Polskiego Przeglądu Chirurgicznego lub jego zastępcą.


§ 19

 1. Członkiem zagranicznym może być osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, legitymująca się dyplomem ukończenia studiów medycznych oraz specjalizacją w zakresie chirurgii.

 2. Niezależnie od wymogu wynikającego z § 11 pkt. 2 Statutu, osoba taka winna przedłożyć pisemną rekomendację podpisaną przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przyjęcie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

 3. Członek zagraniczny jest zobowiązany do:

? przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

? regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Członek zagraniczny ma prawo do udziału w zjazdach i zebraniach naukowych oraz do działania w sekcjach Towarzystwa i posiada czynne prawo wyborcze.


ROZDZIAŁ

IV WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 20

 1. Władzami Towarzystwa są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków

  2. Zarząd Główny

  3. Komisja rewizyjna

  4. Sąd Koleżeński

 2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

 3. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję.

  1. Prezes - elekt może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję,

  2. Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Sekretarz generalny i Skarbnik

 1. Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

 2. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję.

  1. Prezes - elekt może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję,

  2. Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Sekretarz generalny i Skarbnik nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

4. Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 21

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Główny.

§ 22

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

należy:


 1. uchwalenie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Towarzystwa,

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór Prezesa-elekta, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd,

 5. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 6. podejmowanie uchwały w sprawie miejsca i terminu kolejnego Zjazdu naukowego Towarzystwa na wniosek wybranego Prezesa-elekta,

 7. podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa,

 8. podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności i organizacji Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego lub członków Walnego Zgromadzenia Członków,

 9. rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.

§ 23

Uchwały mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy liczba głosujących wynosi co najmniej połowę + 1 liczby członków obecnych na początku Walnego Zgromadzenia odnotowanych na liście obecności. Głosowania w sprawie wyboru osób na stanowiska są tajne, w innych sprawach są jawne, ale mogą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zgromadzenia.

§ 24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi posiadający obywatelstwo polskie.

 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział: członkowie korespondenci, członkowie honorowi - obywatele państw obecnych i zaproszeni goście.

  § 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zgromadzenia.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek trzech Oddziałów Towarzystwa.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§27

1. Zarząd Główny składa się z:

?Prezesa, którym zostaje Prezes-elekt poprzedniej kadencji,

?nowo wybranego Prezesa?elekta,

?ustępującego Prezesa,

?15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,

?przewodniczących Oddziałów Towarzystwa,

?przewodniczących Sekcji,

?Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego,

?Specjalisty krajowego (doradcy) w zakresie chirurgii,

?Przedstawiciela członków kandydatów, wybranego w głosowaniu tajnym przez Koła Młodych Chirurgów w oddziałach terenowych

2.Kandydatów do Zarządu Głównego, którzy mają być wybrani przez Walne Zgromadzenie zgłaszają:

Przewodniczący Oddziałów Towarzystwa po uprzednim przeprowadzeniu wyborów w Oddziałach w proporcji jeden kandydat na 100 członków zwyczajnych przy przyjęciu zasady, że każdy Oddział ma prawo zgłosić co najmniej jednego kandydata. Jeżeli Oddział liczy ponad 100 członków liczbę kandydatów do Zarządu Głównego ustala się następująco: przy liczbie członków Oddziału równej lub niższej od 150 - wybiera się jednego kandydata; przy liczbie członków przekraczającej 150 osób - wybiera się dwóch kandydatów. Zasada powyższa obowiązuje analogicznie przy liczbie członków zwyczajnych Oddziału przekraczającej 200, 300 i więcej osób. Liczba członków zwyczajnych Oddziału spełniających wymagania § 11 i § 13 pkt. 4 Statutu wg stanu na dzień wyborów musi być podana w protokole z zebrania wyborczego przesłanym na adres Prezesa Towarzystwa.

ustępujący Zarząd Główny w liczbie nie przekraczającej 1/3 kandydatów wybranych i zgłoszonych przez Oddziały Towarzystwa.

3.Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa. Ze względu na lokalizację siedziby i zaplecze administracyjne Zarządu Głównego Prezes zgłasza kandydaturę na sekretarza generalnego i skarbnika spośród członków wybranych z Warszawy. Wybór jest ważny, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu Głównego podanego w ust. 1.

4.Prezes, Prezes-elekt, ustępujący Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego, które jest organem opiniodawczo - doradczym Prezesa i współdziała z nim w bieżącym kierowaniu działalnością Towarzystwa.

5.Prezes ustala zakres czynności członków Prezydium, o czym informuje Zarząd Główny.

6.Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powoływać komisje stałe lub doraźne dla wydania opinii w sprawach określonych we wniosku o powołanie komisji. Przewodniczących Komisji powołuje Zarząd Główny na wniosek Prezesa. Skład komisji przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Przewodniczący Komisji. Prezes może powierzyć Przewodniczącemu Komisji reprezentowanie Zarządu w komisjach, zespołach lub organach opiniodawczych działających poza Towarzystwem, jeżeli sprawy będące przedmiotem działania tych gremiów dotyczą szeroko pojętych problemów chirurgii polskiej.

7.Stałymi komisjami Zarządu Głównego są:

 • Komisja ds. socjalno - zawodowych, Komisja historyczna,

 • Komisja ds. kształcenia i specjalizacji,

 • Komisja ds. nauki,

 • Komisja opiniodawcza ds. członków honorowych TChP,

 • Komisja interwencyjna.

 • Komisja statutowa

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

 4. zatwierdzenie bilansu,

 5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji, zatwierdzenie ich regulaminów i przyjmowanie sprawozdań z ich działalności,

 6. wydawanie organu Towarzystwa, którym jest Polski Przegląd Chirurgiczny i powoływanie Redaktora Naczelnego organu Towarzystwa,

 1. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, honorowych i członków korespondentów,

 2. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i Zjazdów Naukowych,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

 5. ustalanie wysokości składek,

 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,

 7. podejmowanie działań i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju chirurgii w Polsce.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równoważności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 3. Zarząd Główny ma prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/5 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 30

 1. Redakcja Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego wybiera zwykłą większością głosów Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa.

 2. Zastępcę Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego powołuje Prezes Towarzystwa na wniosek Redaktora Naczelnego.

 3. Kadencja Redaktora Naczelnego trwa 6 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Redaktora Naczelnego nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 4. Kadencja zastępcy Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego trwa dwa lata. Liczba kadencji nie jest ograniczona.

§ 31

 1. Główna Komisja rewizyjna składa się z wybieranych przez Walne Zgromadzenie pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Protokół z wyborów zostaje przekazany Prezesowi Towarzystwa.

 2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłasza ustępujący Zarząd i Walne Zgromadzenie.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem: działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności